Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
FH AC CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=Fachhochschule Aachen CA - G01, OU=DVZ, O=Fachhochschule Aachen, L=Aachen, ST=Nordrhein-Westfalen, C=DE
Gültigkeit:
27.05.2014 um 16:54 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
4D:70:D7:92:5F:05:59:37:27:2B:7B:88:29:FE:71:E5:23:95:48:C6
Fingerprint (SHA256):
6B:45:90:B5:B3:D4:38:A9:5B:1D:02:B6:84:56:71:60:66:B1:39:5B:12:68:F9:14:81:26:F2:FE:56:FD:D5:0A
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=Fachhochschule Aachen CA - G01, OU=DVZ, O=Fachhochschule Aachen, L=Aachen, ST=Nordrhein-Westfalen, C=DE
Gültigkeit:
24.04.2008 um 16:20 bis 30.06.2019 um 02:00
Fingerprint (SHA1):
1E:40:27:3D:8B:B9:58:38:5F:3B:70:1F:F0:70:EE:23:0A:79:65:97
Fingerprint (SHA256):
5F:9F:C3:4D:51:C2:A9:03:12:10:8B:29:43:8B:14:E5:0E:15:F3:70:B7:0F:B6:A4:0C:84:13:36:3A:91:1F:FF
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=Fachhochschule Aachen,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift:Fachhochschule Aachen - University of Applied Sciences, DVZ, FH Aachen CA, Goethestraße 1, D-52064 Aachen, GERMANY
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 1.1: PDF-Format