Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
IT-Services - FV-Berlin CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=FV Berlin - PKI CA, OU=Corporate Network, O=Forschungsverbund Berlin e.V., C=DE
Gültigkeit:
27.05.2014 um 16:53 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:D9:FB:B9:48:52:F9:E4:63:E9:7D:55:8F:81:ED:6E:B0:52:EE:0B
Fingerprint (SHA256):
17:2C:2E:6D:42:98:3C:48:3D:ED:4D:CE:D4:14:D3:D9:BB:CA:03:39:39:B0:69:11:F4:8F:6E:0D:D8:16:CF:71
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=FV Berlin - PKI CA, OU=Corporate Network, O=Forschungsverbund Berlin e.V., C=DE
Gültigkeit:
12.07.2007 um 14:16 bis 30.06.2019 um 02:00
Fingerprint (SHA1):
A8:B6:C0:4F:B1:99:CA:5E:25:4B:BD:8D:E1:36:AC:BE:87:F7:20:40
Fingerprint (SHA256):
03:8C:32:FA:81:21:E0:7C:3B:EF:60:54:87:22:7C:C3:0D:4F:BB:5A:FA:B8:C2:D9:35:4F:9A:A7:E4:6B:35:37
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=Forschungsverbund Berlin e.V.,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift:Forschungsverbund Berlin e.V., Corporate Network, Rudower Chaussee 17, 12489 Berlin
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 2.1: PDF-Format