Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
GKSS Forschungszentrum CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=GKSS-CA G02, O=GKSS Forschungszentrum, C=DE
Gültigkeit:
13.06.2008 um 10:09 bis 30.06.2019 um 02:00
Fingerprint (SHA1):
A9:F7:96:F3:0C:C8:33:0A:92:39:A8:99:78:5E:DB:E2:33:FF:8A:EE
Fingerprint (SHA256):
4E:BA:4E:07:4D:5F:96:BB:E4:0A:79:4B:75:CA:07:DC:48:D6:AB:AC:B5:8D:40:E9:63:9F:A1:50:CD:B8:82:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=GKSS Forschungszentrum,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift:GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, GKSS CA, Max-Planck-Straße 1, 21502 Geesthacht, GERMANY
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 2.2: PDF-Format
Version 2.1: PDF-Format
Version 1.2: PDF-Format
DN:
CN=GKSS-CA G01, OU=CA, O=GKSS Forschungszentrum, C=DE
Gültigkeit:
14.11.2005 um 15:01 bis 14.11.2009 um 15:01
Fingerprint (SHA1):
64:CA:57:A7:B0:DF:28:22:7B:5B:1F:A7:DA:7E:69:57:27:73:4F:16
Fingerprint (SHA256):
F2:6E:16:AC:F1:7F:EC:AE:27:D2:ED:ED:A7:E7:66:25:13:1C:58:30:D0:BD:65:86:5B:EC:59:E2:53:89:05:D7
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Classic - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
28.02.2005 um 01:29 bis 28.04.2013 um 02:29
Fingerprint (SHA1):
12:63:41:60:D0:8C:FE:6A:87:6D:F7:86:D3:AD:C2:F7:74:FF:21:9F
Fingerprint (SHA256):
9D:50:AB:1D:7B:AD:DE:4D:2B:FF:CE:99:F8:5B:BB:46:F7:05:3D:E2:70:C9:5F:ED:A2:97:34:B2:E3:CD:16:4A
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste: