Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
Jacobs University CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=Jacobs University CA - G01, OU=IRC-IT, O=Jacobs University Bremen gGmbH, C=DE
Gültigkeit:
12.05.2014 um 17:06 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
DC:03:71:A5:4B:F8:56:A6:41:62:E2:57:08:0A:75:C0:B4:3B:A3:7C
Fingerprint (SHA256):
70:5D:5B:5B:E2:14:92:D3:A5:A6:2C:5D:F2:8A:A0:D7:28:C5:F6:6A:8E:A9:EA:60:92:52:3A:D9:82:F7:51:11
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=Jacobs University CA - G01, OU=IRC-IT, O=Jacobs University Bremen gGmbH, C=DE
Gültigkeit:
13.03.2007 um 10:43 bis 12.03.2019 um 01:00
Fingerprint (SHA1):
A1:AE:01:49:4A:0E:1F:68:08:E1:8B:4F:57:06:F4:13:DE:B1:F0:B1
Fingerprint (SHA256):
13:6E:AD:FB:8B:12:9D:65:D1:10:10:5C:CF:60:08:74:CE:D9:15:3E:04:9D:BB:A7:61:F6:28:B5:DD:C4:B8:7C
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=Jacobs University Bremen gGmbH,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift: Jacobs University Bremen gGmbH, IRC-IT, Jacobs University CA, Campus Ring 1, D - 28759 Bremen
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 1.1: PDF-Format