Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V.
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V. CA - G01, OU=Business Office, O=subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V., L=Berlin, ST=Berlin, C=DE
Gültigkeit:
05.06.2014 um 16:06 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
BF:51:C1:37:40:E1:89:34:AA:0A:FB:88:7C:75:E7:2A:14:00:6D:85
Fingerprint (SHA256):
B3:8A:DE:F1:A8:EA:4F:AD:E8:42:90:9B:FC:E5:85:1B:63:1D:BD:18:13:71:14:B4:37:55:04:FF:33:CD:E8:68
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V. CA - G01, OU=Business Office, O=subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V., L=Berlin, ST=Berlin, C=DE
Gültigkeit:
03.08.2012 um 14:15 bis 30.06.2019 um 02:00
Fingerprint (SHA1):
60:7D:69:71:6D:05:54:31:25:8F:5E:5D:34:5F:25:DA:54:D4:78:8D
Fingerprint (SHA256):
CE:7C:43:65:88:01:6B:60:50:81:6D:6B:7A:2C:F6:A9:FB:4D:70:C0:02:97:15:78:24:CA:23:02:2D:2F:0A:08
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V.,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift:subito. Dokumente aus Bibliotheken e.V., Berliner Str. 53, 10713 Berlin
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies