Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
UFZ CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ CA - G01, OU=WKDV, O=Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ, L=Leipzig, ST=Sachsen, C=DE
Gültigkeit:
27.05.2014 um 16:54 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
45:D5:9A:51:BB:8E:68:A1:1F:2A:5E:10:0A:AC:1D:AA:3A:40:5D:86
Fingerprint (SHA256):
0D:2D:B3:87:3E:90:F1:CD:8F:2F:20:D3:A4:45:79:F8:5B:43:5F:12:DB:F8:1F:24:02:99:98:47:95:40:1A:A8
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ CA - G01, OU=WKDV, O=Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ, L=Leipzig, ST=Sachsen, C=DE
Gültigkeit:
27.02.2008 um 13:19 bis 30.06.2019 um 02:00
Fingerprint (SHA1):
15:19:F0:02:58:95:DE:45:A5:AA:C2:3C:A1:B3:DB:C8:30:80:6E:AD
Fingerprint (SHA256):
2A:0B:70:4D:BE:E7:CA:2F:29:7E:36:D5:3D:AE:E5:D4:C6:3A:41:8F:36:A1:7D:21:69:5F:F2:79:BD:9C:A3:33
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH - UFZ,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift:Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, WKDV, UFZ CA, Permoserstraße 15, D - 04318 Leipzig
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 1.1: PDF-Format