Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
Uni Bamberg CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=Uni Bamberg CA - G02, OU=Rechenzentrum, O=Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, C=DE
Gültigkeit:
12.05.2014 um 17:06 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F9:FF:96:BC:5E:AA:60:0E:42:A5:7E:AB:68:9D:BA:EE:C3:A2:5F:AA
Fingerprint (SHA256):
6B:E0:F7:F2:9C:32:81:87:A0:C9:4C:E9:93:D3:49:66:42:C0:93:EA:F2:58:37:5F:41:56:BE:27:57:08:1F:13
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=Uni Bamberg CA - G02, OU=Rechenzentrum, O=Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, C=DE
Gültigkeit:
27.03.2007 um 11:06 bis 26.03.2019 um 01:00
Fingerprint (SHA1):
A2:9F:E3:67:FB:48:F3:A1:81:F0:BC:5A:95:87:60:E5:61:D7:E3:10
Fingerprint (SHA256):
20:EA:A5:8D:ED:C4:9C:C3:D8:8A:15:6C:3C:D6:3A:36:DD:A3:E2:D2:FD:29:53:7E:4A:91:17:EA:8D:90:79:07
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift: Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Rechenzentrum, Uni Bamberg CA, Feldkirchenstraße 21 D - 96045 Bamberg
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 2.2: PDF-Format
Version 2.1: PDF-Format
Version 1.2: PDF-Format
Version 1.1: PDF-Format
DN:
CN=Uni Bamberg CA - G01, OU=Rechenzentrum, O=Otto-Friedrich-Universitaet Bamberg, C=DE
Gültigkeit:
15.06.2006 um 15:11 bis 15.06.2010 um 15:11
Fingerprint (SHA1):
C3:12:AD:07:AC:68:01:7C:59:29:77:55:CE:26:D8:90:BD:87:C6:2C
Fingerprint (SHA256):
36:D2:B0:1D:54:A9:3E:7C:8B:59:06:0F:22:4B:53:33:8E:5D:90:37:9C:B3:1B:84:F9:8D:C1:3F:BD:F8:70:58
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Classic - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
28.02.2005 um 01:29 bis 28.04.2013 um 02:29
Fingerprint (SHA1):
12:63:41:60:D0:8C:FE:6A:87:6D:F7:86:D3:AD:C2:F7:74:FF:21:9F
Fingerprint (SHA256):
9D:50:AB:1D:7B:AD:DE:4D:2B:FF:CE:99:F8:5B:BB:46:F7:05:3D:E2:70:C9:5F:ED:A2:97:34:B2:E3:CD:16:4A
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste: