Informationen über den Teilnehmer an der DFN-PKI
Universitaet Osnabrueck CA
Sicherheitsniveau: Global
CA-Zertifikat:
DN:
CN=Uni-Osnabrueck RZ-CA G-002, OU=Rechenzentrum, O=Universitaet Osnabrueck, C=DE
Gültigkeit:
27.05.2014 um 16:53 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
CD:BC:14:98:29:D8:49:D1:63:47:E0:D4:16:C7:05:30:FF:96:1F:71
Fingerprint (SHA256):
B3:FA:94:8C:94:D2:DA:D0:A0:D3:97:B3:6D:56:52:D7:8B:09:82:B1:7A:6A:6D:F5:5C:BE:E0:AB:54:8D:14:63
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DFN-PCA Zertifikat:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
22.07.2014 um 14:08 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F4:C5:38:C3:BB:99:4F:13:F8:FD:C2:40:B6:79:A6:4B:19:34:A1:B5
Fingerprint (SHA256):
4D:BD:93:C9:C8:60:1C:B6:44:A8:A8:83:0C:CD:AB:B3:68:E7:81:EA:E4:8C:FD:1F:F5:3E:CC:45:F5:36:39:81
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Wurzelzertifikat:
DN:
CN=Deutsche Telekom Root CA 2, OU=T-TeleSec Trust Center, O=Deutsche Telekom AG, C=DE
Gültigkeit:
09.07.1999 um 14:11 bis 10.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
Fingerprint (SHA256):
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Zertifikatkette:
Komplette Zertifikatkette im PEM-Format  
DN:
CN=Uni-Osnabrueck RZ-CA G-002, OU=Rechenzentrum, O=Universitaet Osnabrueck, C=DE
Gültigkeit:
19.06.2007 um 11:49 bis 18.06.2019 um 02:00
Fingerprint (SHA1):
BB:EF:98:22:1A:73:15:13:3D:8B:B2:49:5C:DC:07:A9:1F:09:F9:12
Fingerprint (SHA256):
F1:6D:7A:F3:47:AA:E0:A9:1F:B3:9A:D1:06:A0:E6:7C:E8:E1:BF:5E:EC:88:41:A9:BF:59:3B:68:1C:77:BE:AB
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
DN:
CN=DFN-Verein PCA Global - G01, OU=DFN-PKI, O=DFN-Verein, C=DE
Gültigkeit:
19.12.2006 um 11:29 bis 01.07.2019 um 01:59
Fingerprint (SHA1):
F0:28:8F:DA:C6:3A:F7:9A:31:9A:E9:72:F3:95:09:0E:A3:EF:E9:45
Fingerprint (SHA256):
4D:7D:83:A1:5B:F0:AF:2C:5A:23:C2:63:1D:16:13:C7:A1:A5:D3:23:BC:B8:59:5C:24:A5:64:92:78:CD:3F:1E
Zertifikat:
Zertifikatsperrliste:
Verzeichnisdienst:
Adresse:ldap://ldap.pca.dfn.de
Port:389
Basename:o=Universitaet Osnabrueck,ou=DFN-PKI,o=DFN-Verein,c=de
Teilnehmerservice:
Anschrift:Universität Osnabrück, Rechenzentrum, UNIOS-CA, Albrechtstraße 28, D - 49076 Osnabrück
Anwender-Policy Historie:
CP der DFN-PKI:www.pki.dfn.de/policies
CPS der DFN-PCA:www.pki.dfn.de/policies
Alte einrichtungsspezifische CPS (außer Kraft gesetzt)Version 2.1: PDF-Format